O Fundacji Boudewijna Brandsa

Boudewijn Brands

Misją Fundacji jest prowadzenie i propagowanie działalności filantropijnej. Patronem Fundacji jest Dr Boudewijn A. C. W. Brands, holenderski ekonomista, filantrop i krytyk sztuki, prowadzący w latach 1996–2006 w Indonezji prywatną galerię malarstwa współczesnego i aktywną działalność w zakresie mecenatu sztuki. Fundacja powstała w Polsce we wrześniu 2006 i przyjęła patronat Boudewijna Brandsa dla upamiętnienia tego wyjątkowego człowieka, który odnalazł swe przeznaczenie w przybranej ojczyźnie, ginąc tragicznie w trzęsieniu ziemi w Bantul na Jawie 27 maja 2006.

Statutowe cele Fundacji

 1. Pomoc Polakom i osobom polskiego pochodzenia mieszkającym za granicą w repatriacji i zagospodarowaniu się w Ojczyźnie, szczególnie zaś wspieranie kształcenia studentów polskiego pochodzenia studiujących w Polsce lub za granicą,
 2. Pomoc w awansie oświatowym i cywilizacyjnym oraz wyrównywanie szans dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie z terenów wiejskich i biednych enklaw miejskich,
 3. Organizowanie oraz udzielanie pomocy medycznej, socjalnej i rehabilitacyjnej dorosłym i dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym wsparcie osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu lub upośledzeniem psychicznym, w szczególności poprzez organizowanie:
  • rehabilitacji medycznej,
  • wypoczynku,
  • wsparcia transportowego, żywieniowego i edukacyjnego.
 4. Wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym pomoc osobom fizycznym i instytucjom prowadzącym taką działalność,
 5. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki.

Sposoby realizacji celów Fundacji

 1. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację,
 2. Organizowanie i finansowanie:
  • stypendiów, zasiłków, zapomóg, pomocy bezpośredniej i rzeczowej dla beneficjentów Fundacji,
  • pomocy w znajdowaniu miejsca zamieszkania dla repatriantów powracających do Polski,
  • warsztatów, szkoleń i kursów pomagających w podnoszeniu kwalifikacji i wyrównywaniu szans beneficjentów Fundacji,
  • wsparcia dla inicjatyw artystycznych,
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji, w tym organizowanie systemów elektronicznej wymiany informacji o beneficjentach i darczyńcach,
 4. Popularyzowanie idei filantropii oraz celów Fundacji,
 5. Współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Koszty administrowania

Jedną z zasad statutowych Fundacji jest przeznaczanie 100% środków pozyskanych z darowizn na rzecz celów wskazanych przez darczyńców, o ile nie zastrzegą oni inaczej.

Koszty administrowania pokrywane są z funduszu założycielskiego oraz z darowizn przeznaczonych specjalnie na ten cel. Dzięki temu darczyńcy mogą mieć pewność, że przekazane przez nich środki na realizację konkretnych zadań statutowych nie będą uszczuplane na rzecz organizacji, lecz trafią w całości do wskazanych beneficjentów i/lub programów Fundacji.

Status Fundacji

Fundacja Boudewijna Brandsa nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, w związku z czym wpłaty dokonywane na jej rzecz nie podlegają odpisom w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zespół Fundacji

Statutowymi organami Fundacji są Rada i Zarząd Fundacji. Zarówno zespół zarządzający, jak i wolontariusze, pracują na rzecz Fundacji społecznie.

Rada Fundacji

 • Artur Urbański - Przewodniczący Rady Fundacji
 • Wojciech Gutsche - Członek Rady Fundacji
 • Zbigniew Kabaciński - Członek Rady Fundacji
 • Janusz Majchrowicz - Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji

 • Paweł Olszewski - Prezes Zarządu Fundacji
 • Jerzy Olszewski - Wiceprezes Zarządu Fundacji