Pomoc społeczna

W oparciu o fundusze pozyskane od darczyńców oraz instytucji publicznych i charytatywnych, fundacja docierała w latach 2009–11 z pomocą do ponad 300 osób z najuboższych rodzin (przede wszystkim dzieci) z Województwa Łódzkiego.

Pomoc obejmowała wsparcie żywnościowe oraz indywidualne wsparcie socjalne dla rodzin wielodzietnych, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Podstawowym celem Fundacji przy tego typu pomocy jest przeciwdziałanie wykluczeniu i stwarzanie młodym ludziom możliwości awansu społecznego.

Zaopatrzenie potrzebujących w żywność odbywa się w oparciu o trzy źródła:

  1. zakupy ze środków własnych Fundacji,
  2. zakupy ze środków publicznych, pozyskiwanych w otwartych konkursach dla organizacji pozarządowych, organizowanych przez instytucje publiczne (RCPS, Urząd Wojewódzki),
  3. darowizny rzeczowe od darczyńców instytucjonalnych (Łódzka Spółdzielnia Mleczarska) i Fundacji (Fundacja Bank Żywności).

Publiczne programy pomocowe

Fundacja Brandsa z powodzeniem brała udział w seriach programów pomocowych organizowanych przez:

  • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (RCPS) - Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego,
  • Łódzki Urząd Wojewódzki.

Rehabilitacja niepełnosprawnych

W latach 2007–2011 Fundacja finansowała rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz wspierała beneficjentów w zakupach usług medycznych i lekarstw.

Publiczne programy pomocowe

W latach 2010–2011 Fundacja Brandsa uzyskała dofinansowanie od Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (RCPS). Pozyskane środki przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania.